Supaporn Chairat

สุภาพร ไชยรัตน์

 • ตำแหน่ง : อาจารย์

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี

 • สังกัดคณะ : คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 • หลักสูตร : การจัดการนวัตกรรมทางการค้า

 • เบอร์โทร : 0898713842

 • อีเมล์ : supaporn.c@rmusv.ac.th

Supaporn Chairat

 • Present Position : Lecturer

 • Academic Ranks : None

 • Faculty : Faculty of Management Technology

 • Course : Trading Innovation Management

 • Tel : 0898713842

 • E-mail : supaporn.c@rmusv.ac.th

การศึกษา : Education

 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริหารธุรมหาบัณฑิต (การตลาด)

 • ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บริหารธุรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พาณิชยการ

สาขาที่เชี่ยวชาญ : Exprience

 • การตลาด

 • การวิจัยการตลาด

 • การวิจัยผู้บริโภค

 • การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

 • การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด

ประสบการณ์การสอน : Teaching Exprience

 • การวิจัยการตลาด

 • พฤติกรรมผู้บริโภค

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางการตลาด

 • กลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยว

งานวิจัยที่สนใจ : Search Interests

 • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชุน

 • กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว

 • การวิจัยพฤติกรรมผู้บริการ

ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ : Research or Innovation

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของน้ำพริกเห็ดแครง บ้านนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช.

2559 โครงการย่อยที่ ๓ การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านตามสายน้ำคลองท่าแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน.

2559 การพัฒนาตราสินค้ารักอ่าวลึกเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันสินค้าวิสาหกิจชุมชนในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่.

2557.โครงการย่อยที่ ๓ การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์มะมุดสู่ตลาด OTOP กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์มะมุด ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

2556 .กลยุทธ์การตลาดของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดกระบี่.

2554.ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.

2553ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการจัดการของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่).

2552 .ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี.

ผู้ร่วมวิจัย

2563.กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเชิงเนื้อหาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดนคศรีธรรมราช

2563.ชุดโครงการ การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน .โครงการวิจัยย่อยที่ ๔ การวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องแกงปักษ์ใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย.

2563.การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร.

2562.การแลกเปลี่ยนพหุวัฒนธรรมสำหรับชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมโดยใช้หลักการจัดการความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

2560 แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา เพื่อสุขภาพจากกลุ่มเกษตรกรแพรกหา เพื่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ น้ำยางแปรรูปอย่างยั่งยืน.

2560 การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดแครงสำเร็จรูป.

2559.การวิเคราะห์การตลาดธุรกิจสปาปลาเพื่อการแข่งขันและยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชย์ต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช.

2559.ความผูกพันและพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.

2559.การสื่อสารทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางและเครื่องสำอางจากธรรมชาติและสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช.

2559.กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์แพทย์ทางเลือกจากเอกลักษณ์ไทยสู่สากล.

2559. กลยุทธ์ช่องทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในเขตจังหวัดกระบี่ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เรือหัวโทงจำลอง.

2559.การสร้างความเข้มแข็งทางการตลาดให้กับผู้เลี้ยงหมูขี้พร้าในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน.

2558. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

2558.แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของสหกรณ์นครผัก ผลไม้ จำกัด.

2558. กลยุทธ์การตลาดธุรกิจสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราชการ.

2557.แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

2557.พฤติกรรมผู้บริโภคและการใช้ส่วนประสมทางการตลาดกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ผลิตเครื่องแกงในจังหวัดตรัง.

2557. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช.

2556. การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเงินการบัญชีและการตลาดสำหรับการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (ข้าว GI) ในจังหวัดพัทลุง.

2556.ศึกษาช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของไทยสู่ตลาดอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ลูกจันทน์เทศ แปรรูป อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช.

2555.แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่.

2555. ศึกษาแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP แกงขมิ้น กลุ่มแม่บ้านบ้านเหนือ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สู่ความสำเร็จในการดำเนินกิจการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป.

2554. กลยุทธ์การบริหารจัดการของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทย.

2554. กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อสร้างความเติบโตของวิสาหกิจชุมชนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

2554. บทบาทที่คาดหวังของอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.

2553. การศึกษารูปแบบกการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช.

2552.การศึกษาบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง และสุราษฎร์ธานี

2551.การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมกลุ่มจังหวัดภาคใต้.

2550.วิถีชีวิตและทัศนคติในการเปลี่ยนแปลงอาชีพการปลูกข้าวของชาวนาในเขตลุ่มน้ำปากพนัง.

ประสบการณ์การทำงาน : Work Experience

 • ประสบการณ์การทำงานอื่น

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน อาจารย์ ระดับ 7 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

พ.ศ.2546 อาจารย์ ระดับ 4 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2539 บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.2538-2539 บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งข้าราชการตำรวจหญิง ยศ พลฯหญิงสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


 • ประสบการณ์ด้านงานบริหาร

พ.ศ.2546-2548 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกบัญชี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2548-2549 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบุคลากร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2549-2550 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ.2552-2555 ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีการจัดการ

พ.ศ.2556-2557 ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้างานบริหารนโยบายและแผน สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

พ.ศ.2558-2560 ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

พ.ศ.2560-ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ คณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ